Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
hüsne karalar

Atatürk'ün İnkılapları Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

ATATÜRK'ün İNKILAPLARI


Mustafa Kemal önderliğinde gerçekleştirilen milli mücadelede asıl amaç vatanı düşman işgalinden kurtarmak ve milli bağımsızlığı sağlamak idi. Lozan Antlaşması ile bu amaca ulaşıldı. Aynı zamanda milli mücadele hareketi Anadolu'da milli egemenlik esasına dayanan yeni bir devlet ortaya çıkarmıştı. Mustafa Kemal önderliğindeki milli mücadeleciler, milli egemenlik ve milli bağımsızlığı bir arada gerçekleştirmişlerdi.

Lozan Antlaşmasının imzalanması ile beraber artık Kurtuluş Savaşı bitmiş barış dönemi başlamıştı. Bu barış döneminden faydalanılarak yıllardır süregelen savaşların açtığı yaraların sarılması gerekiyordu. Üst üste gelen savaşlar hem halkı madden ve manen çökertmiş hem de Anadolu'daki devlet otoritesini yok etmişti. Bu yüzden Lozan'ı takip eden yıllarda yeni Türk Devleti'nin yapısı ve kimliğinin oluşturulması gerekiyordu. Bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi yapılan İnkılap hareketlerinde de Mustafa Kemal'in öncülüğü ve gayretleri Türkiye'deki hızlı değişimi hazırlamıştır.

Atatürk İnkılaplarının Hedefleri


Türkiye'yi çağdaş muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak.
Çağdaş Avrupa i!e bütünleşmek.
Osmanlı Devletinden kalma ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen müesseselerin yerine çağdaş müesseseler kurmak.
Halkın refah seviyesini artırmak.
Çağdaş toplumlara ait değer yargılarını Türkiye'de yerleştirmek.
Demokrasinin  Türkiye'de yerleşmesini sağlamak. 

A- Siyasi Alandaki İnkılaplar


Bu alandaki inkılap hareketleri hakkında daha önceki bölümlerde geniş olarak yer aldığından dolayı burada kısaca özetleyeceğiz. Siyasi alandaki inkılaplar yeni Türk devletinin çehresini değiştirmiş, modern anlamda bir devlet olmasını sağlamıştır.

1.Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922):
TBMM almış olduğu bir kararda "TBMM'nin üstünde güç ve kuvvet yoktur" diyerek saltanatı yok saymıştı. İlk anayasa ile de TBMM'nin bu durumu güçlendirilmişti. Lozan Konferansına İstanbul hükümetinin de çağrılması TBMM'yi harekete geçirmiş ve 'Milletin egemenliği yanında kişisel egemenliğin varlığının akla aykırı olduğu" görüşünden hareketle saltanat kaldırıldı. 

2. Cumhuriyetin  İlanı (29 Ekim 1923):
Yeni devletin yönetim şekli açıkça belirlenmiş, kabine sistemi kurulmuştu. İlk cumhurbaşkanı ve ilk başbakan belirlendi. Yeni devletin demokratikleşmesi yolunda önemli bir adım atılmış ve yapılacak yenilik hareketleri için ortam hazırlanmıştır.

3. Halifeliğin Kaldırılması  (3 Mart 1924):
Halifelik, cumhuriyet ve cumhuriyet ilkeleriyle bağdaşmaması üzerine kaldırıldı. Halifelik dine da-yanan bir kurum olduğundan dolayı halka dayanan bir sistemle birlikte olamazdı. Halifeliğin kaldırılmasıyla laikleşmede en önemli bir adım atılmıştır.

4. 1924 Anayasası:
Milli egemenlik, tek meclis, meclis üstünlüğü ve Güçler Birliği gibi prensipleri korumuş ve geliştirmiştir. İki dereceli bir seçim sistemi getirmiştir.

5. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri:
Mustafâ Kemal'in hayatı boyunca iki kez çok partili hayata geçiş denemesi yapılmıştır. Ancak ortamın demokratikleşmeye uygun olmamasından dolayı başarılı olunamamıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Said isyanı ile kapatılmış, Serbest Cumhuriyet Fırkası da amacından saptığı İçin kendi kendini fesh etmiştir.

B- Hukuk Alanındaki İnkılaplar


İslam öncesi dönemde Türkler arasında hukuki işler törelere göre halledilirken İslamiyet’in kabulünden sonra İslam hukuku yürürlüğe girmiştir. Osmanlılarda da hukukun temelinde İslam hukuku hakimdi ve gayr-i muallimler için uygulanmamıştır. Gayri müslimlerin yaşadığı bölgelerde kendi hukuk kuralları uygulanarak azınlıklar arasında da adalet tesis edilmiştir.

Osmanlılarda yargı işlerini Kazaskere bağlı bulunan kadılar halletmekte idi. Devletin ülkede huzuru sağlamak için aldığı önlemler, İslam dininin Müslümanların vicdanlarındaki etkisi, ahiret korku-su ve cezaların caydırıcı olmasından dolayı az sayıdaki kadı, bugünkü Türkiye'nin yaklaşık yirmi katı büyüklüğündeki Osmanlı ülkesinde hukuk işlerini rahatlıkla yürütmüşlerdir. Osmanlı hukukunun çok hızlı işlemesi de hukuki tıkanıklıkları engellemiştir. "Gecikmiş adalet, adaletsizliktir" prensibiyle hareket eden kadılar davaların ekserisini tek celsede halletmişlerdir.

Osmanlı Devletinde batılılaşma hareketlerinin başladığı Tanzimat Döneminde her alanda olduğu gibi hukuk alanında da Avrupa'nın etkisinde kalınmıştır. II. Abdülhamit döneminde ise ilk defa bir anayasa hazırlandığı gibi Osmanlı Medeni Kanunu olan Mecelle de yürürlüğe girmiştir.

Yeni kurulan Türk Devleti her alanda çağdaşlaşmayı düşünüyordu. Diğer alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da bir takım yenilikler gerekiyordu. Laik hukuk arayışlarının hızlandığı bu dönemde Avrupa'nın en son hazırlanan hukuk kuralları olan ve pratik çözümler getiren İsviçre Medeni Kanunu Türkçe'ye tercüme edilerek yürürlüğe girdi.

Osmanlı Hukuku'nun Eksiklikleri :
1. Hukuk birliğinin olmaması
2. Yargılama usullerinin ilkel ve cezaların çok ağır olması
3. Cezaların eğitici ve öğretici olmaktan uzak olması
4. Tek yargıç usulünün hata yapma ihtimalinin fazla olması
5. Yargıyı denetleyecek ciddi bir mekanizmanın bulunmaması
6. Kadın haklarının yetersiz olması ve kadın-erkek eşitliğinin olmaması
7. Bir erkeğin dört kadınla evlenebilmesi
8. Miras ve tanıklıklarda kadının yarım sayılması

MEDENİ KANUNUN KABULÜ
1. Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
2. Kadınlara istedikleri mesleği seçme hakkı verilmiştir.
Resmi nikah mecburi hale getirilmiştir. Tek eşle evlilik sistemi getirilmiştir. Kadınlara mirasta eşitlik getirilmiştir. Aile hayatında eşler arasında eşitlik ilkesi getirilmiştir.
Patrikhanelerin din işleri dışındaki azınlık haklarını kontrol yetkisi kaldırılmıştır. Boşanmalarda kadın güvence altına alındı.

Hukuk Alanında Yapılan diğer Yenilikler:
- Ceza Kanunu 1926 yılında İtalya'dan alınarak yürürlüğe konuldu.
- 1926 yılında Borçlar Kanunu  İsviçre'den transfer edildi.
- Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu da 1927 yılında İsviçre'den alınmıştır.
- 1929 yılında Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu Almanya'dan,
- 1932 yılında da İcra ve İflas Kanunu İsviçre'den tercüme edilerek Türk hukukunun çağdaşlaşması sağlanmıştır.

C- Sosyal Alandaki İnkılâplar :


1. Laiklik İlkesinin Yerleştirilmesi Çabalarının Sürmesi:
Devlet ve Hukuk düzeni laikleşirken toplumsal yaşayışa yansımaması imkansızdır. Çünkü gerek devlet gerek hukuk toplumsal yaşayışı düzenlemek için var olan kurumlardır.

2. Şapka Kanunu (25 Kasım 1925):
Her alanda çağdaşlaşan ve yenileşen Türk in-sanının çağdaş batı insanlarının kılık ve kıyafetini benimsemesinden yana olan Mustafa Kemal bu alanda da milletine örnek olmuş ve Kastamonu gezisine bir kıyafetle çıkmıştır. Daha sonra çıkartılan kanunla da şapka giyme zorunluluğu getirilmişti.

3. Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925):
Osmanlı toplum ve eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan tekke ve zaviyeler zamanla yozlaşmış ve toplumsal alanda bölünme ve gruplaşmalara neden olmuştur. Laik çizgide bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tür dini nitelikli kurumlara yer yoktu. Bu yüzden tekke ve zaviyeler kaldırılmış ay-nı zamanda Şeyh, derviş, mürid, dede gibi ünvanlar da yasaklanmıştır.

4. Miladi Takvimin Kabulü (26 Aralık 1925):
Türkler İslâmiyet’i kabul ettikten sonra kendi milli takvimleri yerine Hicri takvimi kullanmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile beraber batılılaşma da hedeflendi. Batı ile ilişkilerin daha iyi ayarlanabilmesi için miladi takvim kabul edilmiş ve Ocak 1926'dan itibaren yürürlüğe girmiştir.

5. Ölçü ve Tartıların Değiştirilmesi (1 Nisan 1931):
Osmanlı Devleti'nde uzunluk birimi olarak "ar-şın" ağırlık birimi olarak da "okka" kullanıldı. Bu sis-tem çağdaş Avrupa devletleri ile kurulan ekonomik ilişkilerde büyük zorluklar çıkarmış ve bunun üzeri-ne ağırlık birimi olarak Avrupa'nın kullandığı kilogram, uzunluk birimi olarak da metre esas alınmıştır. Ölçü ve tartı sisteminin değişmesi Türkiye'ye Avrupa ile girilen ekonomik ilişkilerle büyük kolaylıklar sağlamıştır.

6. Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934):
1934 yılına kadar Türkiye'de kişilerin soyadı yoktu. Bundan dolayı kişiler lakap, baba adı ve doğum yerleriyle anılıyordu. Bu durum askerlik, ekonomik ve sosyal hayatta karışıklıklar doğurmaktaydı. Sosyal ilişkilerde meydana gelen bu karışıklığın önüne geçmek için soyadı kanunu kabul edildi. 24 Kasım 1934'de de Mustafa Kemal'e meclis tarafın-dan "ATATÜRK" soyadı verilmiştir. Soyadı Kanunu ile birlikte ağa, hacı, hoca, molla, bey, beyefendi, paşa, hanımefendi ve hazretleri gibi ünvanlarda kaldırılmıştı.

7. Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi:
Medeni Kanunla kadın hakları konusunda büyük bir engel aşılmıştı. Daha sonra tanınan siyasal haklarla Türk kadınları demokratik hayattaki yerlerini almaya başladılar.
3 Nisan 1930'da Belediye seçimlerine girme hakları,
26 Ekim 1933'de köy muhtar ve heyeti seçimlerine girme hakkı
5 Aralık 1934'de de milletvekili seçme ve seçilme hakları verilmiştir.

Aynı yollarda Avrupa, Amerika ve Asya'nın bir çok ülkesinde kadınlar siyasal haklara sahip bulunmuyorlardı.
Sonuç olarak milli Kurtuluş Savaşında mücadele eden Türk kadını, Türk toplumundaki saygın yerini alarak çağdaş bir statü kazanmıştır. Kadın hakları alanındaki atılımlar kuşkusuz Türk İnkılabı'nın en köklü ve başarılı uygulamalarını oluşturdu.

8. Hafta Tatilinin Cuma'dan Pazar'a alınması (1935)


Atatürk'ün İnkılapları Resimleri

 • 4
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 5 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 6 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 6 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 6 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Atatürk'ün İnkılapları Sunumları

 • 2
  Önizleme: 5 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SİYASAL SİSTEMİN OLUŞUMUMİLLİ EGEMENLİĞE DAYANAN YENİ BİR DEVLETSALTANATIN KALDIRILMASICUMHURİYETİN İLANIHALİFELİĞİN KALDIRILASI

  2. Sayfa
  1-Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)Osmanlı saltanatı sona erdiTBMM ülkenin tek temsilcisi haline geldiLaikliğe geçişin ilk aşaması gerçekleştiİtilaf devletlerinin ikilik çıkarma planları sona erdiCumhuriyetin ilanı için zemin hazırlandıDemokratikleşme yolunda önemli bir adım atıldı.

  3. Sayfa
  2-Cumhuriyetin ilanı(29 Ekim 1923)Devletin ve rejimin adı belirlendiM. Kemal ilk cumhurbaşkanı seçildi.İlk başbakan İsmet İnönü, TBMM başkanı Fethi Bey seçildi.Cumhurbaşkanının belirlenmesiyle devlet başkanı sorunu çözüldüMeclis hükümeti yerine kabine sistemine geçilerek hükümet krizi çözüldü.

  4. Sayfa
  3-Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)Laikliğe geçişin önemli bir aşaması gerçekleştiİnkılapların önü açıldıÜmmetçilik anlayışı sona erdi, ulusal egemenlik pekişti.

  5. Sayfa
  MERKEZİ DEVLET OLUŞTURMAANKARANIN BAŞKENT İLAN EDİLMESİİLLER SİSTEMİNİN KABULÜİLİLÇEBUCAKKÖY BÖLÜNÜMÜ

  6. Sayfa
  LAİK DEVLET OLUŞTURMASALTANATI KALDIRILMASIHİLAFETİN KALDIRILMASIŞERİYE BAKANLIĞININ KALDIRILMASIMEDRESELERİN KAPATILMASITEKKE VE ZAVİYELERİN KAPATILMASI1928 ANAYASADAN DEVLETİN DİNİ İBARESİNİN ÇIKARILMASI1937 ANAYASAYA LAİKLİK İLKESİNİN GİRMESİ

  7. Sayfa
  YENİ SİSTEME ELEŞTRİLERDİNİ ETKENLİ ELEŞTRİLERÖZELLİKLE LAİK GİDİŞE KARŞI BAZI TOPLUM KESİMLERİ AYAKLANMA DAHİL BAŞKALDIRMIŞLARDIRŞEYH SAİT İSYANI 1925ŞAPKA İSYANLARI 1925BURSA OLAYI 1933

  8. Sayfa
  ETNİK ELEŞTİRİLERMİLLİ DEVLET İLKESİNE KARŞITLIKMERKEZİ DEVLET İLKESİNE KARŞITLIKSİYASAL KÜRTÇÜLÜK ETKENDİRDOĞU İSYANI 1925TUNCELİ İSYANIAĞRI İSYANI

  9. Sayfa
  SINIFSAL ELEŞTRİLERDEVLETİN MİLLİ DEVLET OLMASI İLKESİNE KARŞITLIKSOSYALİST YADA KOMUNİST DEVLET İSTEĞİİLK DÖNEMLERDE GÜÇSÜZ BİR DİRENİŞ1960LAR SONRASI TERÖR FAALİYETİ

  10. Sayfa
  YENİ DEVLET MODELİNE KARŞI BAŞKA OLAYLAR İZMİR SUİKASTITerakkiperver Cumhuriyet fırkasının kapatılıp Şeyh Sait isyanının bastırılmasından sonra Cumhuriyete karşı olanlar M. Kemal’e İzmir gezisinde suikast yapmayı düşündüler.M. Kemal’in İzmir’e bir gün gecikmeli gelmesi olayın ortaya çıkmasına neden oldu.(14 Haziran 1926)Cinayet şebekesini yunan adalarına kaçıracak olan kişi durumu İzmir valisine haber verdi.Suikast yapacak olanlar silahlarıyla birlikte ele geçirildi.İstiklal mahkemelerinde yargılanarak gerekli cezaya çarptırıldılar.M. Kemal yayınladığı bir bildiride ‘Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyerek cumhuriyet rejiminin ölümsüzlüğünü dile getirmiştir.

  11. Sayfa
  Menemen Olayı:Derviş Mehmet adında tarikat mensubu çıkardıAsteğmen Kubilay’ın başının kesilmesiyle devam eden olaylar askerler tarafından bastırılıp isyancılar idam edildi.

  12. Sayfa
  Terakkiperver Cumhuriyet fırkasının kapatılıp Şeyh Sait isyanının bastırılmasından sonra Cumhuriyete karşı olanlar M. Kemal’e İzmir gezisinde suikast yapmayı düşündüler.M. Kemal’in İzmir’e bir gün gecikmeli gelmesi olayın ortaya çıkmasına neden oldu.(14 Haziran 1926)Cinayet şebekesini yunan adalarına kaçıracak olan kişi durumu İzmir valisine haber verdi.Suikast yapacak olanlar silahlarıyla birlikte ele geçirildi.İstiklal mahkemelerinde yargılanarak gerekli cezaya çarptırıldılar.M. Kemal yayınladığı bir bildiride ‘Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyerek cumhuriyet rejiminin ölümsüzlüğünü dile getirmiştir.

  13. Sayfa
  TÜRK HUKUK DEVRİMİHUKUK KİŞİŞLERİN KİŞİLERLE KİŞİLERİN DEVLETLE İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR BÜTÜNÜDÜRDEVLET ASILDIRESKİ HUKUKA TÖRE HUKUKUB ŞERİ HUKUK

  14. Sayfa
  TÜRK HUKUK DEVRİMİŞERİ HUKUKUN KAYNAKLARIA KURAN I KERİMSÜNNET (HZ MUHAMMEDİİN SÖZ VE DAVRANIŞLAR)KIYAS (FIKIH BİLGİNLERİNİN HUKUK ÇIKARIMI)İCMAYI ÜMMET (HALKOYU)

  15. Sayfa
  TÜRK HUKUK DEVRİMİŞERİ HUKUKUN PROBLEMLERİHUKUKUN YENİLENEMEMESİ DONMASIÇAĞDAŞ PROBLEMLERE YANIT VEREMEMESİTOPLUMDAN GERİ KALMASI

  16. Sayfa
  TÜRK HUKUK DEVRİMİOSMANL DEVLETİNDE HUKUK ISLAHATLARIHUKUKUN ÇATALLAŞMASI ÇOK HUKUKLULUKŞERİ HUKUKUN YETERSİZLİKLERİ VE YERİNE MODERN HUKUK GETİRME ÇABALARICEZA KANUNU ARAZİ KANUNU VB DEĞİŞİKLİKLERMODERN HUKUK OKULLARININ AÇILMASI VE MODERN MAHKEMELERİN KURULMASIANCAK ŞERİ HUKUKA DOKUNULAMAMASIŞERİ HUKUKUN BİRLEŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ MECELLENİN OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILMASIÇOK HUKUKLULUĞUN KALDIRILAMAMASI

  17. Sayfa
  TÜRK HUKUK DEVRİMİTEK HUKUKTA KARAR KILMAYENİ TÜRKİYE YENİ HUKUKMODERN BVATI HUKUKUNDA KARAR KILMATOPTAN HUKUK ALIMI YOLUNUN TERCİH EDİLMESİ

  18. Sayfa
  TÜRK HUKUK DEVRİMİ20 Ocak 1921’de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi.Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 anayasası ilan edildi.17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı. a) Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı. b) Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.8 Mayıs 1928’de Borçlar Kanunu –İsviçre’den10 Mayıs 1928’de Ticaret Kanunu-- Almanya’dan1Temmuz 1928’de Ceza Kanunu – İtalya’dan alınarak ilan edildi.

  19. Sayfa
  TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR25 Kasım 1925’de “Şapka Kanunu “ çıkarıldı.30 Kasım 1925’de tekke , zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatıldı.1925 Yılında Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak Miladi takvim kabul edildi. 1 Ocak 1926’dan itibaren uygulamaya geçildi.İlk nüfus sayımı yapıldı.(28 ekim 1928)Uluslar arası rakamlar kabul edildi. (20 Mayıs 1928)1931 Yılında bir kanunla Okka ,arşın vb. yöresel ölçü birimleri yerine Kilo, metre ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi.24 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi. 1934 çıkarılan bir kanunla din görevlilerinin dini elbiselerle ibadet yerleri dışında dolaşmaları yasaklandı. En yetkili kişi hariç (Diyanet İşleri Başkanı gibi) 1935 Yılında hafta sonu tatili Cuma’dan Pazar gününe alındı.

  20. Sayfa
  EĞİTİM VE KÜLTÜR DEVRİMİESKİ OSMANLI EĞİTİMİÖZEL EĞİTİM HERKES İÇİN DEĞİL DEVLET İÇİN EĞİTİMSARAY OKULU ENDERUN HALK OKULU MEDRESEOKULLARIN ÇAĞA AYAK UYDURAMAMALARI

  21. Sayfa
  EĞİTİM DEVRİMİÖZEL EĞİTİMDEN GENEL EĞİTİME GEÇİLEMEMSİOKULLARDAN ÇIKANLARIN ÇAĞA AYAK UYDURAMAMSIEĞİTİMİN İÇERİĞİNİN VE KALİTESİNİN BOZULMASI

  22. Sayfa
  EĞİTİM DEVRİMİOSMANLI DEVLETİNİN EĞİTİM ALANINDAKİ ISLAHAT ÇALIŞMALARIMODERN DEVLET OKULLARININ AÇILMASIGENEL ÖĞRETİME GEÇME ÇALIŞMALARIİLK-ORTA-LİSE-ÜNİVERSİTE DÜZENEĞİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

  23. Sayfa
  EĞİTİM DEVRİMİÇOKLU ÖĞRETİMİM SONLANDIRILAMAMASI Medrese-mektep-yabancı okul-azınlık okuluEĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILAMAMASICİNSEL AYRIMCILIĞIN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ENGELLEMELERİ

  24. Sayfa
  EĞİTİM DEVRİMİYENİ TÜRKİYE TEK ÖĞRETİM İLKESİ3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildiİlkokullar zorunlu ve 5 yıl yapıldıOrtaokullar açıldı 3 yıllıkLiseler açıldı 3 yıllıkMesleki teknik eğitime önem verildiÜniversite reformu yapıldı1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı.

  25. Sayfa
  EĞİTİM DEVRİMİÖğretmen yetiştirmeye önem verildiKöy öğretmeni için Köy Enstitüleri açıldıOkuma yazma öğretilmeye çalışıldıMaarif dershaneleri eski yazıyla 1926Millet mektepleri 1928 yeni yazıyla okuma yazma kursları açıldıYaygın eğitim için HALKEVİ 1932 açıldı

  26. Sayfa
  KÜLTÜR DEVRİMİA HARF DEĞİŞİMİ1928 YILINDA ARAP HARF SİSTEMİNDEN TÜRK ABCSİNE GEÇİLDİB TARİH DEĞİŞİMİTÜRK TARİHİNİN YENİDEN YAZIMI İÇİN TÜRK TARİHİNİ TETKİK CEMİYETİ 1931 AÇILDI

  27. Sayfa
  KÜLTÜR DEVRİMİC TÜRK DİLİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TÜRK DİLİNİ TETKİK CEMİYETİ 1932 AÇILDID GÜZEL SANATLAR VE MÜZİK ALANINDA MODERNLEŞME BAŞLATILDI

  28. Sayfa
  EKONOMİK DEĞİŞİMA ESKİ EKONOMİTARIMSAL HAMMADDE ÜRETİMİNE DAYALI KAPALI KÖY EKONOMİSİKAPİTÜLASYONLARBORÇLAR UYUN-U UMUMİYE KURUMULOZAN ANTLAŞMASI KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI

  29. Sayfa
  EKONOMİK DEĞİŞİMB SERBEST EKONOMİ DÖNEMİ 1923-193017 Şubat 1923 ‘de “İzmir İktisat Kongresi” toplandı Milli ekonominin hedefleri belirlendi. a- Yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanacağı,b- Milli bankanın kurulacağı, c- Demiryolu yapımına önem verileceği,d- Yerli malı kullanımı teşvik edileceği belirtilmiştir.Ayrıca kongrede “Misak-ı İktisadi” (Ekonomi Andı) ilan edildi. Buna göre; ekonomik kararlar uygulanırken ekonomik bağımsızlığın titizlikle korunması kararlaştırıldı.SANAYİLEŞME ÇALIŞMALARI Teşvik-i Sanayi kanunu 1927BANKACILIK ÇALIŞMALARI İş Bankası, Sanayi ve Maadin BankasıVERGİ KANUNLARININ ÇIKARILMASI KABOTAJ YASASIULAŞIM ÇALIŞMALARI DEMİRYOLCULUKDENİZCİLİK ALANINDA ÇALIŞMALAR1927 DEVLET İSTATİSTİK KURUMUNUN AÇILMASI VE NUFUS SAYIMIKÖY VE KÖYLÜNÜN KALKINMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR KOOPERATİFÇİLİK VE DÜZGÜN ÇİFTÇİLİK

  30. Sayfa
  KÖYLÜYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARKöylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925’te kaldırıldı.Ziraat Bankasının verdiği kredi artırıldı.Çiftçinin tarımda makine , iyi tohum , gübre ve ilaç kullanımı teşvik edildi.Çiftçiye damızlık hayvan, tohum, fidan , borç para verildi.1929’da “Tarım Kredi Kooperatifleri” kuruldu.

  31. Sayfa
  EKONOMİK DEĞİŞİMC DEVLETÇİ EKONOMİK DÖNEMİ 1930-1950EKONOMİDE PLANLAMA DÖNEMİ1. 5 YILLIK SANAYİ PLANITEMEL TÜKETİM MALLARININ YERLİ ÜRETİMLE KARŞILANMASI2. 5 YILLIK SANAYİ PLANIMODERN SANAYİLEŞME İSTEĞİ2. DÜNYA SAVAŞI VE PLANIN UYGULANAMAYIŞI2. DÜNYA SAVŞI İÇİNDEKİ DEVLETLEŞTİRME VE MİLLİLEŞTİRMELER2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRK EKONOMİSİ

  32. Sayfa
  Sanayi Alanında Gelişmeler1925’te “Sanayi ve . Bankası” kuruldu. (Yıpranmış Osmanlı tesislerini tamir etmek için.)1927’de “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. (Halk sanayiye teşvik edildi, ancak halkın gücü olmadığından “Devletçilik” politikası izlendi.)1933’te “İlk Beş Yıllık Sanayi Planı” hazırlandı.1933’te Sümerbank kuruldu.1938 ‘de “İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlandı Ancak 1939’da II.Dünya Savaşı’nın çıkması bu planın uygulanmasına engel olmuştur.Ülkedeki madenleri aramak için 1935’te Maden Tetkik Arama Enstitüsü (M.T.A) kuruldu. Madenleri işlemek içinde Etibank kuruldu.1939’da Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikası olan Karabük Demir-Çelik Fabrikası kuruldu.

  33. Sayfa
  Ticaret Alanında Gelişmeler1924’te İş Bankası kuruldu.( İş sahiplerine kredi vermek amacıyla kuruldu)1 Temmuz 1926 ‘da “Kabotaj Kanunu” çıkarıldı. Böylece; Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine verildi. Ayrıca Denizbank’ın kurulmasıyla denizcilik faaliyetleri artmıştır

  34. Sayfa
  Bayındırlık Alanında GelişmelerDemiryolları yabancı şirketlerin elinden alınarak devletleştirildi. Yeni demiryolları yapıldı. Cumhuriyetin ilanından 1938 yılına kadar 3360 km demiryolu yapılmıştır.Osmanlı Devleti’nden 18335 km kalan karayolu 1948 yılında 45000 km’ ye çıkmıştır.Denizcilik alanında Kabotaj Kanunu çıkarılmış ve yeni liman ve iskeleler yapılmıştır.Pek çok yeni şehir ve kasaba inşa edilerek modern bir görünüm almıştır.

  35. Sayfa
  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİOSMANLI DÖNEMİİLK ÖRGÜT ETNİK İ ETERYE CEMİYETİ 1814İLK MÜSLÜMAN ÖRGÜT FEDAİLER CEMİYETİ 1856İLK ETKİLİ MÜSLÜMAN ÖRGÜT GENÇ OSMANLILAR 1865GENÇ OSMANLILAR İLK ANAYASA VE İLK DEMOKRASİ 18761877 ANAYASANIN VE DEMOKRASİNİN SONU II. ABDÜLHAMİD BASKI YÖNETİMİİTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİNİN 1889 KURULMASI1908 ANAYASANIN YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ1909 31 MART VAKASI DEMOKRASİNİN SONA ERDİRİLME ÇALIŞMASI ORDUNUN MÜDAHALESİ 1909 YENİ ANAYASA VE ÇOK PARTİLİ HAYATIN BAŞLAMASI

  36. Sayfa
  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ1909-1913 TÜRK TARİHİNDE İLK DEFA ÇOK PARTİLİ DEMOKRASİ SÜRECİ VE SEÇİMLER1913 BAB-I ALİ BASKINI VE DEMOKRASİNİN SONU1913-1918 İTTİHAD VE TERAKKİ TEK PARTİ İKTİDARI1918 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI DEMOKRASİNİN YENİDEN BAŞLAMASIMİLLİ MÜCADELE VE DEĞİŞİK SİYASİ GÜÇLERİN MÜCADELEİANADOLU VE RUMALİ MÜDAFFAİ HUKUK CEMİYETİ VE ÇALIŞMALARIKADINLARDAN İLK PARTİLEŞME DENEMESİ KADINLAR HALK FIRKASI

  37. Sayfa
  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİTÜRKİYENİN İLK SİYASİ PARTİSİ HALK FIRKASI 1923İLK MUHALEFET PARTİSİ TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASIŞEYH SAİT İSYANI VE DEMOKRASİNİN SONU1925-1930 CUMHURİYET HALK FIRKASI TEK PARTİ İKTİDARI1930 DEMOKRASİ OLUŞTURMA DENEMESİSERBEST CUMHURİYET FIRKASIİZMİR MİTİNGİ SERBEST CUMHURİYET FIRKASININ KENDİNİ FESHİ

  38. Sayfa
  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ1930-1946 CUMHURİYET HALK PARTİSİ TEK PARTİ İKTİDARI1946 TÜRKİYE’DE DEMOKRASİNİN YENİDEN OLUŞUMUYENİ PARTİLER DEMOKRAT PARTİMİLLET PARTİSİ (Köylü Millet Partisi- Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi)HÜRRİYET PARTİSİTEK DERECELİ SEÇİMÇOĞUNLUK SEÇİM SİSTEMİ1950 TÜRK TARİHİNDE BİR İLK DEMOKRASİ YOLUYLA İKTİDAR DEMOKRAT PARTİYE GEÇTİ

  39. Sayfa
  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ1950-1960 TÜRKİYE’Yİ DEMOKRAT PARTİ TEK BAŞINA YÖNETTİ1960 ASKERLER MÜDAHALE ETTİ 27 MAYIS 19601961 YENİ ANAYASA YENİ PARTİLERYENİ TÜRKİYE PARTİSİADALET PARTİSİTÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİİLK KOALİSYON 19611965 ADALET PARTİSİNİN TEK BAŞINA İKTİDARI1969 CKPM’NİN Alparslan Türkeş’le MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNE DÖNÜŞMESİYENİ BİR PARTİLEŞME NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLİ NİZAM PARTİSİADALET PARTİSİNİN BÖLÜNMESİ DEMOKRATİK PARTİ

  40. Sayfa
  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ1968 GENÇLİK OLAYLARI 1971 ASKERİ MUHTIRASI 12 MARTARA DÖNEM HÜKÜMETLERİPARTİLERİN KAPATILMASI YENİ PARTİLERMİLLİ SELAMET PARTİSİCUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ

  41. Sayfa
  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ1973 SEÇİMLERİ VE TEKRAR KOALİSYONCHP-MSP KOALİSYONUMİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETLERİMİLLETVEKİLİ TRANSFERLERİANARŞİ VE TERÖRİZMİN TIRMANMASI1980 ASKERİ MÜDAHALE DEMOKRASİNİN SONU

  42. Sayfa
  TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ1982 YENİ ANAYASA YENİ DÖNEMESKİ PARTİLERİN KAPATILMASI YENİ PARTİLERMİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİHALKÇI PARTİANAVATAN PARTİSİNORMALLEŞME DÖNEMİ VE ESKİ PARTİLERİN LİDERLERİN YENİDEN ORTAYA ÇIKIŞI 1983 SONRASIDOĞRU YOL PARTİSİ sonradan adını DEMOKRAT PARTİ yaptıDEMOKRATİK SOL PARTİSOSYAL DEMOKRAT PARTİ Sonradan Halkçı partiyle birleşti SHP oldu sonra eski partilerin açılmasına izin verilince açılan Cumhuriyet Halk Partisine katıldıMİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ sonra MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ADINI ALDIREFAH PARTİSİ SONRA KAPATILDI Fazilet partisi adını aldı O da kapatıldı Saadet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ikiye bölündü

  43. Sayfa
  Türk demokrasi tarihi1983 ve 1987 seçimlerini ANAVATAN PARTİSİ kazanarak tek başına iktidar oldu.1991 ile birlikte koalisyon süreci başladıYeni siyasal bir yapılanma olarak bu dönemde siyasi hayatımıza Kürt vatandaşların oyuna talip yeni bir parti katıldı Halkın Emek Partisi DAHA SONRA KAPATILMALARLA HADEP DEHAP ve son olarak DTP Demokratik Toplum Partisi şeklini almıştır.1991- 1995 1999 seçimleri koalisyon hükümetleri çıkarmıştır. Bu süreçte yeni partiler oluşmuştur.

  44. Sayfa
  Türk demokrasi tarihiMHP’den kopan bir grup BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNİ kurduDYP den ayrılan bir grup DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİNİ KURDUDSPden ayrılan bir grup YENİ TÜRKİYE PARTİSİNİ kurduyeni parti olarak bu süreçte GENÇ PARTİ kurulmuştur2002 SEÇİMLERİYLE BİRLİKTE YENİDEN TEK PARTİLİ BİR İKTİDAR OLUŞMUŞTUR.2002 VE 2007 SEÇİMLERİNİ AKP KAZANMIŞTIR.BU DÖNEMDE DEMOKRASİ TARİHİMİZDE BİR İLK YAŞANMIŞ İKTİDAR PARTİSİ CUMHURİYEY BAŞSAVCISINCA KAPATMA İSTEMİYLE ANAYASA MAHKEMESİNE SEVK EDİLMİŞTİR.

  45. Sayfa
  KADIN HAKLARIOSMANLI DÖNEMİKADININ GERİ KALMIŞLIĞI ÖNEMLİ BİR SORUNDUOKUR YAZAR DEĞİLDİ HAKLARI YOKTUBATILILAŞMAYLA BİRLİKTE OSMANLIDA BU ALANDA DEĞİŞİM BAŞLAMIŞTIRKADINLAR İLK ÖNCE İLK SONRA ORTA SONRA LİSE VE EN SONUNDA ÜNİVERSİTEYE GİREBİLDİLERBU İŞLER OLURKEN MUHAFAZAKAR BİR ERKEK DİRENİŞİ İLE KARŞILANDILARİTTİHAT VE TERAKKİNİN BU ALANDA ÖNEMLİ KATKILARI OLMUŞTUR

  46. Sayfa
  KADIN HAKLARIMİLLİ MÜCAFELE DÖNEMİNDE TÜRK KADINI FEDAKARLIKLA HİZMETTE BULUNMUŞTURCUMHURİYET DÖNEMİNDE KADIN HAKLARI HEMEN OLUŞMADIMUHAFAZAKAR TOPLUM NEDENDİR

  47. Sayfa
  KADIN HAKLARICUMHURİYET DÖNEMİ İLK KÖKLÜ DEĞİŞİM MEDENİ KANUN KADININ İNSANLIĞINA KAVUŞMASISEÇİM KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ KADININ SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI ELDE ETMESİ 1930-1934

  48. Sayfa
  Türk Kadınına Siyasi Haklar Verildi. a) 30 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçmen olma hakkı, b) 26 Ekim 1933’te muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı, c) 5 Aralık 1934’te milletvekili seçilme ve seçme hakkı verildi.NOT: Bir çok Avrupa ülkesinde Türk kadınından yıllar sonra milletvekili seçilme hakkı verilmiştir. Türkiye’de 1935 Yılındaki yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmeyi başarmıştır.

  49. Sayfa
  TÜRK DIŞ POLİTİKASIMİSAK I MİLLİ VE TEMEL DIŞ POLİTİKA İLKELERİEŞİTLİK VE SAYGI İLKESİİÇİŞLERİNE KARIŞMAMA İLKESİTAM BAĞIMSIZLIK İLKESİDİPLOMASİ İLKESİ

Atatürk'ün İnkılapları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Atatürk'ün İnkılapları Ek Bilgileri

 • 1
  6 ay önce

  Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) 
  Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) 
  Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) 
  Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması (3 Mart 1924) 
  Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924) 
  Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925) 
  Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925) 
  Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926) 
  Laikliğin kabulü (1928-1937) 
  Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928) 
  Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931) 
  Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931) 
  Dil devrimi (12 Temmuz 1932) 
  Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934) 
  Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)

 • 0
  6 ay önce

  Bu yazıya eklenen ek bilgi henüz editörlerimiz tarafından onaylanmadı..!

  Onay Bekliyor

Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
İlgili yazı bulunamadı..
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin